Zóna pre koordinátorov

O Súťaži

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak základnej školy, ktorý má v škole vyučovací predmet anglický jazyk. Stačí ak využije jednu z možností registrácie:

  • nahlási svoju účasť školskému koordinátorovi
  • nahlási svoju účasť svojmu učiteľovi anglického jazyka

Po zaregistrovaní bude žiak evidovaný u miestneho koordinátora školy a zároveň zaradený do súťaže English Star, v ktorej môže vyhrať zaujímavé ceny.